Privacyverklaring

Franse Lerares is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Marjolein Battefeld is Functionaris Gegevensbescherming van Franse Lerares.

Contactgegevens

Franse Lerares
Marjolein Battefeld
Dr. Eykmanstraat 9
1181 WG  Amstelveen
06 - 58 70 71 02
www.franse-lerares.nl
info@franse-lerares.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Franse Lerares verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam;
- adresgegevens;
- telefoonnummer;
- e-mailadres;
- overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch;
- lijst met contactgegevens van de klant via een app.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Franse Lerares verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Franse Lerares verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
- je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- om goederen en diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Franse Lerares neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Franse Lerares bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

- voor- en achternaam;
- adresgegevens;
- telefoonnummer;
- e-mailadres;
- overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch;
- lijst met contactgegevens van de klant via een app.

De bewaartermijn gaat in op het moment dat een cursus is afgerond.

Delen van persoonsgegevens met derden

Franse Lerares verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Franse Lerares gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Franse Lerares en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@franse-lerares.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Franse Lerares wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Franse Lerares neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@franse-lerares.nl.Franse Lerares
Dr. Eykmanstraat 9, 1181 WG  Amstelveen route
06 - 58 70 71 02 - info@franse-lerares.nl
KvK 34292101

Cursus Frans - Franse les
Amstelveen – Amsterdam

Dr. Eykmanstraat 9
1181 WG  Amstelveen
route
06 - 58 70 71 02
info@franse-lerares.nl
KvK 34292101